Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky používania služieb

Obsah

I. Úvodné ustanovenia

II. Základné podmienky využívania Služieb

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

V. Blokácia Používateľského konta, zrušenie registrácie (výmaz Používateľského konta)

VI. Práva a povinnosti Používateľa

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

XIII. Zodpovednosť za škodu

IX. Riešenie sporov online

X. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov služieb poskytovaných Prevádzkovateľom pri poskytovaní a využívaní Služieb na Serveroch. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú Zásady komunity.

2. Prevádzkovateľom Serverov a poskytovateľom Služieb na Serveroch je spoločnosť REBEL’ant s.r.o. so sídlom Alžbetina 1, 040 01 Košice, IČO: 36 210 641, DIČ: 2021632547, IČ DPH: SK2021632547, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12894/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pokiaľ Podmienky neustanovujú inak. Adresa elektronickej pošty: admin@pacimsa.sk; tel. kontakt: +421 944 522 369.

3. Serverom sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje používateľom služby (ďalej len „Server“ alebo „Servery“).

4. Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na jednotlivých Serveroch predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach alebo v osobitných podmienkach každého Serveru uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

5. Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“); využívanie Služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky každého Servera neurčia inak.

6. Používateľ Serverov, ktorý je fyzickou osobou musí byť starší ako 16 rokov. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje Služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košicky kraj, Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto (ďalej len „SOI“), pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov alebo Služieb (ďalej len „Osobitné podmienky“) neurčia inak.

II. Základné podmienky využívania Služieb

1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami a Komunitnými pravidlami Pacimsa.sk ako aj Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, Komunitnými pravidlami Pacimsa.sk prípadne s Osobitnými podmienkami nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, Zásady komunity Pacimsa.sk alebo Osobitné podmienky.

2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.

4. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) má právo ho oslovovať  s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Serveroch Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu admin@pacimsa.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Serverov, ktorých je majiteľom alebo ku ktorým má iné práva.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

1. Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi. Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby (napr. Príspevky, platobné údaje Používateľa). Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie Služieb Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.

2. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (prihlasovacie meno, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je fyzickou osobou), prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou, a súkromné údaje, ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely registrácie a služieb s tým súvisiacich na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Používateľov, zobrazovania reklamy a zasielania reklamných e-mailov v súlade s čl. VI ods. 7 Pravidiel a za účelom ochrany Služby a iných Používateľov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3.  Osobné údaje Používateľa môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými a sociálnymi) Službami, poskytovanými na Serveroch, sprístupnené resp. zverejnené iným osobám, t. j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom – príjemcom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Serveroch v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.

5. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

6. S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov sa môžete oboznámiť v dokumente zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa .

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

1. Využívanie Služieb Serverov nie je podmienené registráciou v systéme Serverov Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Používateľ má k dispozícii ďalšie možnosti a služby oproti Používateľom, ktorí nie sú na Serveroch registrovaní.

2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Serveroch v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu. Kontaktné údaje môže Používateľ kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu.

3. Prevádzkovateľ zriadi každému registrovanému Používateľovi používateľský účet na doméne Pacimsa.sk (ďalej len „Používateľské konto“). Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno slúži ako unikátny identifikátor každého Používateľa, pod ktorým sa Používateľ prihlasuje do systému Serverov. Bez ohľadu na Používateľom zvolený spôsob registrácie je Prevádzkovateľ z dôvodu ochrany Služieb oprávnený požadovať telefónne číslo Používateľa za účelom overenia Používateľského konta (ďalej aj ako „Verifikačný prvok“) v procese registrácie nového konta alebo kedykoľvek počas využívania Služieb prostredníctvom existujúceho Používateľského konta. Prevádzkovateľ odošle na Verifikačný prvok jedinečný kód, ktorý je Používateľ povinný následne zadať a potvrdiť v procese verifikácie Používateľského konta na webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len „Verifikácia“). Overenie Používateľského konta prostredníctvom Verifikačného prvku je povinné pre každú novú registráciu Používateľského konta. Pri existujúcom Používateľskom konte je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať Verifikáciu.

4. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov a po vykonaní Verifikácie, ak je vyžadovaná, s výnimkou ak Osobitné podmienky ustanovujú inak.

5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla k svojmu Prihlasovaciemu menu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.

6. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského konta a svojich údajov.

7. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta.

8. V prípade, ak bolo Používateľovi zrušené konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že pri novej registrácií takémuto Používateľovi nemusí byť zaslaný overovací kód na ním uvedené telefónne číslo.

V. Blokácia Používateľského konta, zrušenie registrácie (výmaz Používateľského konta)

1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

● porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

● porušenia týchto Podmienok alebo Osobitných podmienok Používateľom;

● absencie Verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta)

● dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta;

● na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;

● z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

● Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu bez uvedenia dôvodu; pre zrušenie registrácie platených služieb sa použijú príslušné ustanovenia čl. VIII Podmienok.

● nevyplnenia pravdivých údajov o Používateľovi pri registrácii.

2. Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského konta, informácie zadané Používateľom na Server po dobu potrebnú na výmaz informácií zo Servera, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – logy Používateľa). Po zrušení registrácie Používateľa zároveň na Serveri zostávajú aj všetky príspevky Používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napr. príspevky v diskusných fórach, hodnotenia, komentáre) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia Používateľa s ostatnými Používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Servery, alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

4. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského konta vo svojom profile Používateľa, jeho Používateľské konto/účet a prístup do e-mailu budú zablokované a následne vymazané po uplynutí 30 kalendárnych  dní odo dňa odoslania žiadosti o zmazanie/zrušenie, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia. Informácia o zmazaní Používateľského konta a prístupu do e-mailu na základe požiadavky Používateľa sa Používateľovi zobrazí pri prihlásení do Používateľského konta spolu s informáciou, o koľko dní dôjde k jeho zrušeniu.

5. V prípade, ak je Používateľské konto zablokované, po uplynutí 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta, je takéto Používateľské konto automaticky zmazané. Počas plynutia lehoty na automatické vymazanie Používateľského konta po jeho blokácii (t. j. do 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta), je Používateľ oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o odblokovanie Používateľského konta alebo je oprávnený doplniť Verifikačný prvok k Používateľskému kontu a dokončiť proces Verifikácie Používateľského konta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odblokovanie Používateľského konta počas plynutia lehoty na automatické vymazanie Používateľského konta. Je na výlučnom zvážení Prevádzkovateľa, či zablokované Používateľské konto znova odblokuje. Pokiaľ došlo k blokácii Používateľského konta po prvotnej registrácii Používateľského konta z dôvodu, že Používateľ nevykonal Verifikáciu svojho konta, a Používateľ vykoná Verifikáciu počas plynutia lehoty na vymazanie Používateľského konta (t. j. do kalendárnych dní 90 od registrácie), Používateľské konto bude odblokované.

6. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu nového Používateľského konta do 3 kalendárnych dní, Používateľské konto bude automaticky vymazané.

7. Používateľské meno patriace k Používateľskému kontu, ktoré bolo zmazané, nie je možné opätovne registrovať; s výnimkou prípadu opätovnej registrácie Používateľského mena patriaceho k Používateľskému kontu, ktoré bolo vymazané podľa bodu 5 tohto článku Podmienok.

VI. Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:

● propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

● propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

● otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

● používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

● ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

● odosielať príspevky s erotickým obsahom, s výnimkou miestností na to určených;

● propagovať detskú pornografiu;

● otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

● otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

● propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

● otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;

● propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

● uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;

● rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;

● obchádzať vyššie uvedené zákazy.

2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na Serveroch ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných Používateľov.

3. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Servery len také Príspevky, ku ktorých obsahu:

● má autorské práva resp. súhlas autora na ich akékoľvek použitie,

● disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby (vrátane zverejnenia, zmien, alebo odstránenia Príspevkov)

4. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Servery ako iný Používateľ a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Serveroch propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

6. Používateľ sa zaväzuje, že:

● nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na Serveroch,

● si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov na Serveroch

7. Používateľ  berie na vedomie, že:

● mu bude zobrazovaná reklama na Serveroch,

● mu budú rozposielané reklamné e-maily v súlade s článkom II ods. 4 týchto Pravidiel, prípadne iný obsah.

8. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

9. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Serveroch okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach, resp. v Osobitných podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na Serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, obmedziť alebo zamedziť prístup ostatných Používateľov k obsahu alebo Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky.

3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

5. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

6.Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že v zákonom stanovených prípadoch poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu a v rámci tejto súčinnosti dochádza k poskytnutiu údajov Používateľa týkajúcich sa jeho aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa.

9. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu svojho konta, ak je na to Prevádzkovateľom vyzvaný, Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k obmedzeniu Služieb v súlade so Zásadami komunity  Pacimsa.sk. V prípade nového Používateľského konta, pri ktorom je Verifikácia povinná, nie je možné využívať žiadne Služby ani do Služieb pasívne vstupovať.

VIII. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Serverov výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serveru, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Server bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveri, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

IX. Riešenie sporov online

1. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

2. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: admin@pacimsa.sk

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami ani Osobitnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami a ani Osobitnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov platených Služieb.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na ktoromkoľvek Serveri Prevádzkovateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu, resp. v prípade, ak ide o neregistrovaného Používateľa, prestať používať Služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.

4. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

5. Podmienky platia súčasne s Osobitnými podmienkami pre Servery prevádzkované spoločnosťou REBEL‘ant s. r. o. Používateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať aj Osobitné podmienky, ak užíva aj Službu, na ktorú sa Osobitné podmienky vzťahujú.

V Košiciach, dňa 10.02.2023

Pacimsa.sk Pre plnohodnotný zážitok, prosím povoľte notifikácie. Je to DÔLEŽITÉ pokiaľ chcete dostávať UPOZORNENIA na NOVÉ SPRÁVY.
Dismiss
Allow Notifications